Polityka Prywatności Kurs: Praca zdalna dla Managera

I. Wstęp

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa, w jaki sposób Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 12241994800000, kapitał zakładowy: 8.300 PLN, tel.: +48 536 195 427‬, e-mail: kontakt@talentplace.pl („Everuptive” albo „my”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, przetwarza dane osobowe Użytkowników (w tym Kandydatów) w ramach świadczenia usług w serwisie www.skillveo.com.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności wyślij zapytanie na adres: kontakt@talentplace.pl.

II. Definicje

Everuptive, my, nasze – Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków.

Użytkownik – użytkownik Strony internetowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona internetowa lub Serwis – strona internetowa, w ramach której Everuptive świadczy swoje usługi pod adresem:www.skillveo.com.

Usługa – oznacza usługi świadczone przez Everuptive za pośrednictwem Serwisu, w szczególności Kurs online;

Regulamin – oznacza regulamin świadczenia przez Everuptive usług drogą elektroniczną dot. Kurs: Praca zdalna dla Managera dostępny pod adresem www.pracazdalna.talentplace.pl. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie wskazane w Regulaminie, chyba że inaczej wskazano w niniejszej Polityce Prywatności.

III. Ochrona danych osobowych

Kiedy korzystasz z Usług przekazujesz Everuptive swoje dane osobowe.

Everuptive przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy procesie rejestracji do Serwisu, na podstawie udzielonej przez niego zgody, w szczególności:

 1. imiona;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
 4. numer rachunku bankowego dla celów rozliczeń lub reklamacji.

Poprzez rejestrację na Kurs online na Stronie internetowej i korzystanie z Usług wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoich danych osobowych przez Everuptive zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli korzystasz z Usług poprzez urządzenie mobilne przechowujemy również unikalny numer tego urządzenia.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Everuptive w celu prowadzenia Strony internetowej, tj.:

 1. prawidłowej realizacji Usług określonych w niniejszej Polityce Prywatności;
 2. świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej;
 3. marketingu usług świadczonych przez Everuptive oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
 4. obsługi procesu Kursu online;
 5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
 6. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony internetowej;
 7. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;
 8. tworzenia statystyk oglądalności podstron;
 9. dostosowania Strony internetowej do potrzeb Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 676-244-92-33, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 PLN.

Everuptive powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową: dane.osobowe@everuptive.com lub telefonicznie: +48 536 195 427.

Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są Everuptive wyłącznie na potrzeby Kursu online, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania przez Everuptive danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika na odbycie Kursu online, realizacja zawartej z Użytkownikiem umowy, przepisy prawa, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Everuptive (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, marketing 

produktów i usług Everuptive).

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:

 1. podmioty działające na zlecenie Everuptive w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Everuptive (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.);
 2. podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych.

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Everuptive (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu), Everuptive zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Everuptive zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Użytkowników zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo:

 1. zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
 2. zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały przekazane Everuptive;
 3. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 4. zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Everuptive;
 5. zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Everuptive nie posiada już podstaw prawnych;
 6. zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 7. zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
 8. wycofać udzieloną zgodę – jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona przez Użytkownika zgoda;
 9. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@talentplace.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Everuptive. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez: 

 1. Hetzner GmbH z siedzibą w Gunzenhausen, ul. Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy w celu świadczenia usług hostingowych, 
 2. Google Inc. w Stanach Zjednoczonych, który to podmiot wpisany jest na listę Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, 

Podane dane osobowe nie podlegają czynności profilowania, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Everuptive tak długo, jak długo będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi. Everuptive będzie także przechowywać dane osobowe Użytkownika w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów.

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

IV. Komunikacja

Jeżeli podałeś nam swój adres e-mail lub numer telefonu będziemy korzystać z tych danych kontaktowych tylko dla celów komunikacji związanych ze świadczeniem Usług. Komunikacja ta obejmować będzie informacje o zmianach w zasadach świadczenia Usług, w celu kontaktu z Tobą na potrzeby Kursu online oraz informacje o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności bądź w Regulaminie.

Nie będziemy używać Twoich danych kontaktowych w celu przesyłania Ci informacji o usługach świadczonych przez osoby trzecie, chyba że wyraziłeś nam taką zgodę.

V. Pliki logowania serwera

Informujemy, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną ze Strona internetową w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się ze Stroną internetową. Everuptive informuje, że będzie przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony internetowej, a także czasu połączenia ww. osób ze Stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub innej osoby fizycznej na Stronie internetowej.

Pliki logowania serwera są używane, w szczególności aby wygenerować zanonimizowane statystyki korzystania ze Strony internetowej, podzielić się z nimi z właścicielami kontentu, analizować korzystanie ze Strony internetowej, a także w celach technicznych.

Pliki te nie będą bezpośrednio łączone z innymi danymi osobowymi podanymi przez Ciebie w ramach Serwisu. 

VI. Integracja z usługami osób trzecich

Na naszych stronach, w celu generowania statystyk korzystania z tych stron, korzystamy, m.in. z Google Analytics dostarczanych przez Google (Google Inc, US).

Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają ze Strony internetowej mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

VII. Pozostałe postanowienia

Everuptive oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Everuptive na konto e-mail: kontakt@talentplace.pl.

Everuptive oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień ochrony przetwarzanych danych.

Jeżeli zaistnieje podejrzenie niezgodnego z zasadami korzystania z Serwisu, będziemy mieć prawo połączenia danych zebranych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności z innymi posiadanymi informacjami po to, aby zidentyfikować nadużycie i osobę odpowiedzialną za to nadużycie.

Zmiany Polityki Prywatności

Nasz Serwis jest ciągle ulepszany. Zmiany w świadczeniu Usług dokonywane w przyszłości mogą mieć wpływ na to, jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez nas danych.

Everuptive zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Polityka Prywatności”.