Regulamin Kurs: Praca zdalna dla Managera

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania przez Użytkowników z kursu związanego z pracą zdalną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. 
 2. Każdy Użytkownik z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”).
 4. Realizacja odpłatnych Usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  1. Administrator, Usługodawca lub Spółka – oznacza spółkę Everuptive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 8/5,
   31-530 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 122419948, Tel.: +48 +48 730 150 168, e-mail: kontakt@talentplace.pl. Adresy i numer telefonu podane w niniejszej definicji są jednocześnie danymi do kontaktu z Usługodawcą; 
  2. Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu;
  3. Kurs online – oznacza pliki audialne (np. nagrania) lub audiowizualne (np. filmy instruktażowe, obiekty multimedialne) zamieszczone w Serwisie i chronione prawem autorskim o tematyce związanej z pracą zdalną, które są odtwarzane on-line (streaming) w przeglądarce internetowej Użytkownika po założeniu Konta; Kurs online nie będzie mógł być pobierany i zapisywany na jakichkolwiek urządzeniach końcowych; czas trwania Kursu online to 4 godziny; po zakupie Kurs online będzie dostępny dla użytkownika przez okres 90 dni. 
  4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu;
  5. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną na stronie Serwisu;
  6. Serwis – strona internetowa dla celów świadczenia usług przez Spółkę dostępna pod adresem https://skillveo.com
  7. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, Kursy wideo), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze zamieszczone przez Użytkownika w Sieci Użytkowników Serwisu; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część;
  8. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu zarówno o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym;
  9. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą Konto w Serwisie, która dokonała zakupu Kursu online 

 

II. Wymagania techniczne i Rejestracja

 

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika i korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędny jest: (i) komputer; (ii) dowolna przeglądarka Internetowa; (iii) dostęp do sieci Internet; Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies; lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
  2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
   Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega zgodnie z instrukcjami na stronie Serwisu. 
 5. Aby założyć Konto w Serwisie i korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz mieć zdolność  do zawarcia skutecznej Umowy.
 6. W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Użytkownika polegające na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich jego rubryk. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje założenia Konta w Serwisie. Następnie Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość od Spółki z linkiem w celu dokończenia procesu Rejestracji. Prawidłowe kliknięcie na link powoduje automatyczne potwierdzenie Rejestracji oraz zalogowanie w Serwisie, co powoduje zakończenie procesu Rejestracji.
 7. W trakcie procedury Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. W przypadku ustalenia, że podane przez Użytkownika dane są niezgodne z prawdą, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta oraz jego wyrejestrowania z Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora drogą mailową. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z innych Kont Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z prawdą. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne z prawdą przez cały okres korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować swoje dane w Serwisie.
 8. Rejestracja jest bezpłatna. 
 9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE w postaci udostępniania narzędzi teleinformatycznych (zasoby Serwisu, Konto) w celu przechowywania Treści, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego zakończenia procesu Rejestracji w Serwisie przez Użytkownika („Umowa”). Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. 
 2. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z odpłatnych usług wraz z wyraźną informacją o obowiązku zapłaty. Umowa o świadczenie takich usług zostaje zawarta w momencie wskazanym przez Usługodawcę podczas zamawiania danej Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Spółki i Użytkownika.
 4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do: 
  1. aktualizowania danych zawartych w Koncie;
  2. usunięcia swojego Konta oraz danych osobowych;

IV. Odstąpienie od Umowy

 1. Spółka przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku poprzez e-mail podany przez Użytkownika przy założeniu Konta.
 2. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na następujący adres: Everuptive sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@talentplace.pl. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Zwrot wzajemnych świadczeń, o ile zostały poniesione, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni: (i) w przypadku Usługodawcy, od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy; a (ii) w przypadku Użytkownika, od dnia jego odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Niezależnie od ust. 1-4 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z innym Użytkownikiem, niebędącym przedsiębiorcą, w zakresie odpłatnych Usług korzystania z dostarczonych przez takiego Użytkownika Treści. 

V. Płatności

 1. Korzystanie z Usług w Serwisie w postaci wykupienia dostępu do Kursu online jest odpłatne. Aktualne ceny Kursu online są zawsze dostępne na stronach Serwisu. Użytkownik przed skorzystaniem z odpłatnych Usług zostanie poinformowany o tym, że skorzystanie z nich pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za płatne Usługi poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od Usług. Zasady dokonywania płatności online zostały uregulowane w treści regulaminów podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są realizowane przez Użytkowników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za pobrane płatności. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy kierować bezpośrednio do podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są realizowane przez Użytkowników.

VI. Zobowiązania Użytkowników 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;
  2. nie modyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
  3. nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;
  4. nie modyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
  5. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  7. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  8. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  9. nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów i/lub oprogramowania Serwisu;
  10. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
  11. niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;
  12. dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Użytkownik jest uprawniony. 

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:  
  1. utratę przez Użytkownika danych lub inną szkodę Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
  2. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
  4. treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika lub podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

VIII. Procedura reklamacyjna i zgłaszanie naruszenia prawa

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń i usterek. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług (zgodnie z postanowieniami Punktu IX. Regulaminu), w szczególności z uwagi na konieczność prac konserwacyjnych Serwisu, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, przy czym w taki sposób, aby nie naruszało to praw Użytkownika.
 3. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub innych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje powinny być kierowane na adres: kontakt@talentplace.pl.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

IX. Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik lub Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn. 
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz po uprzednim bezskutecznym wyznaczeniu Użytkownikowi dodatkowego 1-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń.
 3. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę, poinformuje Użytkownika o tym fakcie na jego adres e-mail podany podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
 4. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@talentplace.pl, przy czym: (i) w przypadku samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z momentem jego usunięcia, natomiast (ii) w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, Umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 (dwa) dni.

X. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu oraz zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce. 
 4. Spółka ma prawo zmienić warunki Regulaminu. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Usługodawcy nowego Regulaminu. Spółka zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin”. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.